Buradasınız: Anasayfa > Beden Eğitimi Öğretmenine Notlar > Milli Eğitimin ve Beden Eğitiminin Amaçları

Milli Eğitimin ve Beden Eğitiminin Amaçları

A: Genel Amaçlar 

Madde 2- Milli eğitimin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,1.Atatürk inkılaplarına ve Anayasasının başlangıcında ifadesini bulan Türk Milletçiliğine bağlı;Türk Milletini milli ahlakı,insani,manevi ve kültürel değerlerini benimseyen,koruyan ve geliştiren;ailesini, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik,laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görevlerini bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

 

2- Beden,zihin,ahlak,ruh ve duygu bakımından dengeli şekilde gelişmiş bir kişiliğe,hür ve bilimsel düşünce gücüne sahip,insan haklarına saygılı,topluma karşı sorumluluk duyan,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;3-İlgi,istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerek bilgi,beceri ve davranışlar kazandırmak sureti ile hayata hazırlamak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;Böylece,bir yandan Türk vatandaşlarının ve toplumun refah ve mutluluğunu arttırmak,öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisat sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve Türk milletini çağdaş uygarlığını yapıcı,yaratıcı,seçkin bir ortağı yapmaktır.

 

B: Özel Amaçlar

  Medde 3-Türk eğitim ve öğretim sistemi,bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları,genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

  MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ 

1. Genellilik ve Eşitlik:

 

Madde 4- Eğitim kurumları dil,ırk,cinsiyet ve din ayrımı göz etmeksizin herkese açıktır.Eğitimde hiçbir kişiye,zümreye imtiyaz tanınmaz.

 

2. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları:

 

Madde5-Milli eğitim hizmeti,Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleriyle Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

 

3. Yöneltme:

 

Madde 6- Fertler eğitimleri süresince ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilir.Yönetmede veya başarının değerlendirilmesinde rehberlik hizmetlerinden yararlanılır.

 

4. Eğitim Hakkı

 

Madde 7- Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi ve kabiliyetlerine göre yararlanır.

5. Fırsat ve İmkan Eşitliği:

 

Madde 8- Eğitimde kadın,erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilere öğrenim görmelerini sağlamak için parasız yatılı,burs,kredi ve başka yollarla yardım yapılır.

 

6. Süreklilik:

 

Madde 9- Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.Gençlerin eğitimi yanında,hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uygulamalarına yardımcı olmak için gerekli tedbirleri almakta bir eğitim görevidir.

 

7. Atatürk İnkılapları ve Türk Milliyetçiliği:

 

Madde 10- Eğitim sistemimizin her derece ve her türlü ders programlarının hazırlanıp uygulamasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılapları ve anayasanın başlangıcında ifadesini bulmuş olan Türk milliyetçiliği temel olarak alınır.

 

8. Demokrasi Eğitimi:

 

Madde 11-Güçlü ve iktidarlı,hür ve demokratik toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin,yurt yönetimine ait bilgi ve davranışlarla sorumluluk duygusunun her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılmasına çalışılır.

 

9. Laiklik:

 

Madde 12- Türk eğitiminde laiklik esastır.Din eğitimi ancak kişilerin kendi isteği ve küçüklerinde kanuni temsilcilerinin isteği üzerine verilir.Bu istek kayıt esasında veliler tarafından okul idaresine yazılı olarak bildirilir.

10. Bilimsellik:

 

Madde 13- Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri,bilimsel ve teknolojik esaslara,yeniliklere,çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.

 

11. Planlılık:

 

Madde 14- Milli eğitimin gelişmesi,sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim,insan gücü,istidam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle,sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak gerekli mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan ve sorunlulukları kanunla tespit edilir ve har derecedeki örgün-yaygın mesleki eğitim kurumlarına programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.Eğitin kurumlarının yer,personel,bina,donanım,araç-gereç ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre yeterli büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.

 

12. Karma Eğitim:

 

Madde 15- Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.Ancak eğitimin türüne,imkan ve zorluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya erkek öğrencilere ayrılabilir.

 

13. Okul ve Ailenin İşbirliği:

Madde 16- Eğitim kurumlarının,amaçlarının gerçekleşmesi için okul ve aile arasında iş birliği sağlanır.Bu amaçla kurulacak okul aile birlikleri,maddi imkanlardan uzak öğrenciler ile okulun veya okul tarafından seçilecek kardeş okulların zaruri ihtiyaçlarına sarf edilmek için her çeşit yardım kabul edilir.

 

14. Her Yerde Eğitim:

 

Madde 17- Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitimin kurumlarında değil,aynı zamanda evde,çevrede,iş yerlerinde her yerde,her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.Resmi,özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri,Milli eğitimin amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.

BEDEN EĞİTİMİNİN AMAÇLARI         Atatürk ilke ve inkılapları,Anayasa,Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda,öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak,onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı,mutlu,iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi,yapıcı,yaratıcı ve üretken,milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri genel amaçtır. 1.Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme,2.Bütün organ ve sistemlerinin seviyesine uygun olarak güçlendirebilme,3.Sinir,kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme,4.İyi duruş özelliği kazanabilme,5.Beden eğitimi ve sporla ilgili bilgi ve beceriler edinebilme,6.Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme,7.Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinebilme,8.Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme,9.Beden Eğitimi ve sporun sağlığa yararını kavrayarak boş zamanlarını,spor faaliyetleriyle değerlendirmeye çalışma,10.Temel sağlık kuralları ve ilk yardın ile ilgi bilgi,tavır ve alışkanlıklar edinme,11.Tabiatı sevme,temiz hava ve güneşten faydalanabilme,12.İş birliği içinde çalışmak ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme,13.Görev ve sorumluluk alma,lidere uyma ve liderlik yapabilme,14.Kendine güven duyabilme,yerinde ve çabuk karar verebilme,15.Dostça oynayabilme ve yarışma,kazananı takdir etme,kaybetmeyi bilme hile haksızlığın karşısında olma,16.Demokratik hayatı gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme,17.Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme,18.Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilme,beden eğitiminin amaçlarıdır.

 

 

Cevapla

You must be logged in to post a comment.